PONUKA SLUŽIEB

 • Home
 • PONUKA SLUŽIEB

ZÁKLADNÉ SLUŽBY

 • vedenie účtovníctva pre právnické a fyzické osoby (jednoduché a podvojné účtovníctvo)
 • spracovanie daňových priznaní k dani z príjmov PO a FO
 • spracovanie daňových priznaní k DPH
 • vedenie miezd a personálnej agendy
 • ročné zúčtovanie dane z príjmov
 • zastupovanie klientov pri komunikácii s daňovými úradmi a poisťovňami
 • pravidelné vyhotovenie výstupov podľa požiadaviek klienta

VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA PRE PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY

Komplexné spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa:

Pri platcovi DPH:

 • vypracovanie daňového priznania k DPH a Kontrolného výkazu (mesačne alebo kvartálne)
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia daňových dokladov
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vedenie odpisových kariet
 • vedenie bankovej knihy
 • vypracovanie Súhrnného výkazu k DPH

Pri neplatcovi DPH:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr
 • vedenie bankovej knihy
 • evidencia hmotného a nehmotného investičného majetku
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie odpisových kariet

Komplexné spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa:

 • prvotné spracovanie dokladov vrátane ich posúdenia z daňového hľadiska
 • vedenie účtovného denníka a hlavnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, osobitne dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky)
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov PO a FO

Vedenie podvojného účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky zabezpečujeme pre malé a stredné firmy a živnostníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

SPRACOVANE DAŇOVÝCH PRIZNANÍ

Spracovávame:

 • daňové priznania DPH
 • súhrnné výkazy
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ A (zamestnanci)
 • daňové priznania k dani z príjmu FO typ B
 • daňové priznania k dani z príjmu PO
 • daňové priznania k dani z motorových vozidiel
 • hlásenia, prehľady, oznámenia
 • prihlášky k registráciám na dane
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti

Zastupujeme klientov pri komunikácii s daňovými úradmi. Dohliadame tiež na plnenie daňových povinností klientov – na registračnú a oznamovaciu povinnosť, podávanie daňových priznaní a pod.

VEDENIE MIEZD A PERSONÁLNEJ AGENDY

Spracovanie miezd obsahuje:

 • prevzatie podkladov
 • evidencia dochádzky a výpočet miezd
 • vypracovanie mesačných výkazov poistného
 • vedenie mzdových listov
 • rekapitulácia miezd – podklad pre účtovníctvo
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní, odvodov, zrážok…
 • vypracovanie mesačného prehľadu a ročného hlásenia
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnancov (sociálna/zdravotná poisťovňa)
 • prihlásenie, odhlásenie zamestnávateľa (sociálna/zdravotná poisťovňa)

Vyhotovujeme:

 • pracovné zmluvy
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Vypracovávame:

 • evidenčné listy dôchodkového poistenia
 • zápočtové listy
 • potvrdenia o príjme
 • potvrdenia o zamestnaní
 • a iné

Naše služby sú založené na individuálnom prístupe ku klientovi. Cena je vždy výsledkom vzájomnej dohody po zohľadnení viacerých faktorov, ako sú napr. rozsah poskytovaných služieb, či počet dokladov.